مسکن در کدام محله تورنتو بیشتر گران می شود؟

قیمت مسکن در تورنتو یکی از مواردی است که همواره در حال افزایش است. راهکارهای دولت برای آرام کردن بازار تنها برای مدتی اثربخشی داشت و دوباره شاهد افزایش قیمت ها هستیم.

طبیعتا رشد قیمت ها در تمام مناطق تورنتو یکسان نیست. گزارشی توسط RE/MAX Canada منتشر شده که میزان رشد قیمت خانه های دیتچد را نشان می دهد. طبق این گزارش، قیمت خانه های دیتچد در این محله های تورنتو بیشترین رشد را دارد:

1. بخش E01 شامل North Riverdale, South Riverdale, Blake-Jones, Greenwood-Coxwell
رشد قیمت 15.2 درصد سالانه، میانگین قیمت کنونی: 1,378,987 دلار

2. بخش C01 شامل Trinity-Bellwoods, Palmerston-Little Italy, Niagara, Little Portugal, Kensington-Chinatown, Dufferin Grove
رشد قیمت 12.8 درصد سالانه، میانگین قیمت کنونی: 1,953,511 دلار

3. بخش C11 شامل Leaside, Thorncliffe Park
رشد قیمت 11.2 درصد سالانه، 2,193,747 دلار

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: blogto