قضیه کمپین کوکی های بامزه تیم هورتونز

به احتمال زیاد همه شما با این کوکی های بامزه تیم هورتونز آشنا هستید! قضیه این کوکی های خندان نیز مثل بستنی عروسکی های ایران است. چیزی که تحویل داده می شود مثل تصاویر آن نیست، اما واقعا بامزه و خنده دار است.

مردم کانادا هنگامی که با چهره خنده دار این کوکی ها مواجه می شوند، تصویر آن را منتشر می کنند. تیم هورتونز نیز هرساله کمپینی برای این کوکی ها برگذار می کند. در این کمپین هرکس از این کوکی های یک دلاری بخرد، مبلغ دریافتی توسط تیم هورتونز به خیریه ها پرداخت می شود. این کمپین کمک به خیریه امسال در بازه 16 تا 22 سپتامبر 2019 برگذار می شود.

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: blogto