جایگزینی نماد معروف تورنتو و یک اتفاق جالب!

مطمئنا با نماد نام تورنتو در مقابل ساختمان شهرداری آشنا هستید. این نماد به صورت موقت نصب شده بود، که با استقبال مردم رو به رو شد. اکنون مسئولین شهر این نماد موقت را با یک نسخه دائمی جایگزین کرده اند.

نکته جالب این که ساکنان شهر کوچک Orono از شهردار تورنتو خواسته اند سازه قدیمی این نماد را در اختیار آن ها بگذارد. آن ها معتقدند که می توانند بیشترین استفاده را از این نماد داشته باشند، زیرا در واقع تورنتوی بدون T هستند. مسئولین این شهر در نظر دارند با استفاده از این نماد، صنعت توریسم این شهر را رونق دهند. این شهر کوچک یک ساعت با تورنتو فاصله دارد.

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: blogto