امکان ارائه الکترونیکی بیمه خودرو در آنتاریو فراهم شد

از این پس شهروندان آنتاریو می توانند به جای کارت بیمه خودرو، نسخه الکترونیکی آن را به پلیس ارائه دهند.

البته کارت های صورتی بیمه هنوز به طور کامل حذف نخواهند شد، اما رانندگان می توانند از گزینه الکترونیکی آن استفاده کنند. مسئولیت ارائه بیمه خودرو بر عهده راننده است و پلیس هیچ بهانه ای از جمله خالی بودن باتری یا آسیب دیدگی صفحه گوشی را نخواهد پذیرفت.

‏◄

▕هموطن: راهنمای مشاغل ایرانیان تورنتو
▕منبع: cbc