می توانید از این هزارتوی بزرگ در تورنتو فرار کنید؟

تا قبل از دیدن این مزرعه باورم نمی شد که در دنیای واقعی “هزارتو” یا Maze به این بزرگی وجود داشته باشد. این هزارتوی عجیب در نزدیکی تورنتو و فاصله 50 دقیقه ای قرار دارد. در واقع این یک مزرعه ذرت است که در آن هزارتوی بزرگی به شکل بتمن ایجاد کرده اند.

می توانید با دوستانتان در این هزارتو وارد شوید و بارها مسیر را گم کنید و در نهایت راه خروج را پیدا کنید. وقتی داخل هزارتو به دنبال یافتن مسیر درست هستید، عکس دسته جمعی فراموش نشود! از 17 آگوست تا 31 اکتبر می توانید به Downey’s Farm بروید و از هزارتوی جدیدشان لذت ببرید.

Price: $9.73 per person
Address: 13682 Heart Lake Rd, Inglewood, Ontario
More Info: bit.ly/Hamvatan34T

منبع: narcity