300 دلار جریمه مصرف مشروبات الکلی در پارک های تورنتو

طبق قوانین تورنتو، افراد در پارک ها مجاز به حمل مشروبات الکلی به صورت علنی و همچنین استفاده از آن نیستند. آن ها فقط در محدوده ای که برای این کار اختصاص یافته می توانند از مشروبات الکلی استفاده کنند.

شاید اغلب مواقع مصرف مشروبات الکلی توسط پلیس نادیده گرفته شود، یا فقط با اخطار همراه باشد، اما آن ها می توانند برای این کار افراد را جریمه کنند. جریمه این کار بسته به میزان تخلف می تواند از 100 دلار تا 300 دلار باشد.

 

منبع: dailyhive