اجاره خانه از طریق Airbnb و مسئله بیمه

اگر خانه تان را از طریق برنامه هایی همچون Airbnb به صورت کوتاه مدت اجاره می دهید، به هشدارها در رابطه با بیمه توجه کنید.

در صورتی که خانه خود را به عنوان ملک شخصی و برای سکونت شخصی بیمه کرده اید و حالا می خواهید آن را از طریق Airbnb اجاره دهید، در واقع ریسک پروفایل بیمه را تغییر می دهید و حتما باید با شرکت ارائه دهنده بیمه تماس بگیرید.

هنگامی که خانه ای را در Airbnb برای اجاره ثبت می کنید، این شرکت تضمین می کند در صورت خسارت به خانه و اموال شما، تا یک میلیون دلار آمریکا خسارت پرداخت کند. اما در انتها توصیه می کند که حتما خودتان بیمه داشته باشید. چراکه Airbnb تمام موارد را پوشش نمی دهد و ممکن است برایتان مسئله ساز شود.

 

منبع: cbc