با تصویب این لایحه قیمت سوخت در آنتاریو هفتگی و منظم تعیین می شود

لایحه ای در مجلس آنتاریو مطرح شده که اگر تصویب شود تعیین قیمت سوخت را دقیق تر و منظم تر می کند.

طبق این لایحه هر هفته یک بار سازمان انرژی قیمت نفت در بندر نیویورک را بررسی کرده و مطابق آن قیمت منصفانه سوخت را تعیین می کند.

نمایندگان موافق این لایحه معتقدند شرکت های ارائه کننده سوخت قیمت ها را به صورت دل بخواه بالا و پایین می کنند و این روال باید عوض شود.

 

منبع: cbc