اعتصاب سراسری رانندگان سرویس مدارس تورنتو

رانندگان اتوبوس مدارس تورنتو روز پنج شنبه 2 می اعتصاب سراسری خواهند کرد. این اعتصاب سراسری بیش از 8 هزار دانش آموز تورنتو را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مسئولان مدارس از والدین خواسته اند در صورت انجام شدن این اعتصاب مطمئن شوند فرزندشان از راه امن دیگری در مدرسه حاضر می شوند.

مذاکراتی بین Stock Transportation و اتحادیه های رانندگی در حال انجام است تا مسائل مطرح شده حل شده و این اعتصاب انجام نشود.

 

منبع: ctvnews