وام دهندگان خصوصی راهی برای دور زدن شرایط سخت دریافت مورگج

شرایط سختی که دولت برای دریافت مورگج (وام مسکن) ایجاد کرده، افراد را به سمت وام دهندگان خصوصی سوق داده است.

استرس تست و پایین بودن امتیاز اعتباری از عواملی است که باعث می شود افراد وام دهندگان خصوصی را ترجیح بدهند. طبق گفته بانک کانادا، سهم وام دهندگان خصوصی در بازار مورگج تورنتو نسبت به سال 2015 دو برابر شده است.

در این بین افراد خویش فرما برای دریافت مورگج شرایط سخت تری برای اثبات درآمدشان دارند. وام دهندگان خصوصی نسبت به درآمد حساسیت کمتری دارند و تمرکزشان بیشتر روی ارزش ملک ضمانت است.

 

منبع: thestar