کانادایی ها بهترین دید را نسبت به مهاجران دارند

حتما به عنوان یک ایرانی مهاجر، بارها برای شما اتفاق افتاده است که از رفتار و برخورد محترمانه و مناسب کانادایی ها لذت برده اید.

طبق گزارش اخیر، کانادایی ها در میان دیگر کشورهای مهاجر پذیر جهان دید بهتری نسبت به مهاجران دارند. احتمال این که کانادایی ها مهاجران را برای جرم و جنایت و تروریسم مقصر بدانند در کمترین مقدار است.

نکته جالب توجه این است که 68 درصد کانادایی ها معتقدند مهاجران کشور را قوی تر می کنند و باعث پیشرفت آن می شوند. کانادا در این لیست اول است، استرالیا دوم و بریتانیا و سوئد به طور مشترک سوم هستند.

 

منبع: thestar