ساعت رسمی کانادا یک ساعت جلو کشیده می شود

ساعت 2 صبح روز یکشنبه 10 مارچ 2019، ساعت رسمی کانادا یک ساعت جلو کشیده می شود.

زمان رسمی در روز 3 نوامبر ساعت 2 صبح به حالت عادی بر میگردد.