در ماه گذشته ۵۶۰۰۰ شغل جدید در کانادا ایجاد شده است

در ماه فوریه 56 هزار شغل در کانادا ایجاد شده است. بیشتر این شغل های جدید تمام وقت و در آنتاریو بوده اند.

با این حال، نرخ بیکاری همچنان روی عدد 5.8 درصد ثابت مانده است زیرا با وجود اضافه شدن این تعداد شغل جدید، افرادی که دنبال شغل هستند نیز افزایش یافته است.