استخدام 15 سگ در فرودگاه پیرسون برای کاهش استرس مسافران

فرودگاه پیرسون تورنتو به منظور کاهش استرس مسافران تعداد 15 سگ استخدام کرده است.

مسافران می توانند درحالی که برای پروازشان آماده می شوند، این سگ ها را نوازش کرده و بغل بگیرند.

مسئول این برنامه معتقد است سگ ها استرس را کاهش داده و حس آرامش به افراد می دهند.

 

منبع: narcity