تصادف یک دستگاه اتوبوس GO در بزرگراه 407 تورنتو

یک دستگاه اتوبوس دو طبقه Go در بزرگراه 407 به دلیل شرایط جوی نامناسب تصادف کرد. خوشبختانه مسافران آسیبی ندیدند.

تمامی مسافران با اتوبوس دیگر به مقصدشان رسیدند.

 

منبع: 680news