چرا جوانان تورنتو به مصرف مواد مخدر روی می آورند؟

تحقیقات مرکز اعتیاد و سلامت روانی آنتاریو نشان می دهد افراد بین 18 تا 29 سال بیشترین سطح مصرف مواد مخدر و الکل را دارند.

طبق این تحقیقات، افزایش سطح استرس در جوانان تورنتو منجر به افزایش مصرف مواد مخدر و الکل شده است.

بیش از 8 درصد افراد بین 18 تا 34 سال نیز گفته اند حداقل سالی یک بار به خودکشی فکر کرده اند.

 

منبع: toronto.com