صاحب خانه های تورنتو راحت تر حکم تخلیه می گیرند

دولت آنتاریو در نظر دارد قوانین مرتبط با حکم تخلیه خانه ها را تغییر دهد.

طبق قانون جدید زمان انتظار برای دریافت حکم تخلیه از یازده روز به شش روز کاهش می یابد. علاوه بر این، صاحب خانه می تواند ضابط قضایی استخدام کند تا مستاجر را از خانه بیرون کنند.

 

منبع: blogto