افزایش آمار خودکشی در ایستگاه های تورنتو و برنامه ‌TTC برای مقابله با آن

سال گذشته اقدام به خودکشی در محیط های مرتبط با حمل نقل عمومی در تورنتو افزایش چشمگیری داشته است.

حالا TTC تصمیم دارد روش های جدیدی برای کاهش اقدام به خودکشی انجام دهد. سال ها بود که مسئولین مربوطه باور داشتند نصب موانع تنها گزینه موجود است.

گزینه های متعددی برای کاهش این معضل بررسی شده است. نصب چراغ های آبی آرام بخش و آثار هنری زیبا برای مطلوب کردن فضای ایستگاه ها و نصب موانع فیزیکی برای جلوگیری از افتادن افراد در مسیر قطار شامل این گزینه ها می شوند.

 

منبع: narcity