بررسی مسئله مسکن در جلسه شورای شهر تورنتو

شورای شهر تورنتو در جلسه روز چهارشنبه موضوع ساخت 10 هزار واحد مسکونی اجاره ای در زمین های دولتی را بررسی خواهد کرد.

این واحدهای اجاره برای کاهش التهاب بازار مسکن و پاسخگویی به تقاضای مسکن با قیمت مناسب ساخته خواهند شد. مسئولان شهر تورنتو تعداد 11 نقطه از زمین های مازاد دولتی را برای ایجاد این واحدهای اجاره ای شناسایی کرده اند.

با این وجود، گروه های حامی اسکان بر این باورند که این تعداد بسیار کم است و اجاره خانه برای افراد کم درآمد بسیار سخت خواهد بود.

 

منبع: globalnews