اختصاص 114 میلیون دلار برای حل معضل اسکان پناهجویان شهرهای کانادا

دولت فدرال در نظر دارد میزان 114.7 میلیون دلار برای کمک به حل معضل اسکان موقت بی خانمان ها و پناهجویان شهرهای کانادا اختصاص دهد.

دولت آنتاریو به اختصاص این میزان اعتبار اعتراض کرده، زیرا معتقد است بسیار کمتر از میزان اعتبار واقعی مورد نیاز است.

افزایش بی رویه مهاجرت ها استان های کانادا را در تامین شلتر و اسکان موقت تحت فشار قرار داده است. تورنتو و مونتریل شهرهایی هستند که بیش از مناطق دیگر تحت تاثیر بوده اند.

 

منبع: cbc