فشار شهرهای بزرگ کانادا برای دریافت بودجه فدرال برای معضل کمبود شلترها

شهرداری های شهرهای بزرگ کانادا با فشاری که روی دولت فدرال دارند، خواستار اختصاص بودجه ای برای حل مشکل کمبود شلترها هستند.

آن ها معتقدند مشکل کمبود شلترها و تامین مسکن مناسب به دلیل ورود تعداد زیادی از پناهجویان به کانادا رخ داده است.

جان توری شهردار تورنتو گفت: دولت فدرال پناهجویان را به کشور می پذیرد، باید در مسئله اسکان آن ها نیز کمک کند.

 

منبع: cbc