عوارض بزرگراه 407 گران تر می شود

افزایش عوارض عبور از 407 از تاریخ 1 فوریه اعمال می شود. با توجه به این که در کدام منطقه هستید و به کجا می روید و چه زمانی در بزرگراه هستید میزان عوارض متفاوت خواهد بود و امکان دارد تا 14 درصد نیز برسد.

 

منبع: blogto