کانادا بهترین کشور جهان از نظر کیفیت زندگی

کانادا برای چهارمین سال متوالی به عنوان بهترین کشور از نظر کیفیت زندگی انتخاب شد.

این مطالعه میان 80 کشور و با در نظر گرفتن 75 معیار متفاوت انجام شده است. این معیارها در دسته های زیر قرار می گیرند:

بازار کار مناسب، استطاعت مالی شهروندان،، ثبات اقتصادی و سیاسی، مناسب خانواده بود، امنیت، بهداشت عمومی و سیستم آموزشی.

کانادا، سوئد، دانمارک، نروژ و سوئیس پنج کشور اول این رده بندی هستند.

منبع: dailyhive