وزیر بهداشت دولت فدرال در نشستی دو روزه در شارلوت تاون (پایتخت پرینس ادوارد آیلند) با وزرای بهداشت استانی دیدار داشت. موضوع این جلسه رسیدگی به کمبود نیروی کار در بخش بهداشت و درمان کانادا بود.

در این جلسه دولت فدرال استراتژی هایی را پیشنهاد داد که به جذب کادر درمان کمک می کند. تمام دولت های استانی – به جز کبک – قبول کردند تا در این زمینه با دولت فدرال همکاری کنند. کبک معتقد است که سلامت یک حوزه استانی است و خواهان انتقال بدون قید و شرط آن به دولت های استانی است. استان کبک با دولت فدرال هیچ توافقی در این زمینه امضا نکرده.