آیا تا به حال با سفیران ایستگاه GO Transit برخورد داشته اید؟ این افراد جلیقه های سبز نئونی بر تن دارند و وظیفه آن ها کمک به مسافران و اطمینان از حرکت به موقع قطارهاست.

به گفته GO Transit از زمان استخدام سفیران ایستگاه، بهبودهایی در زمان بندی حرکت قطارها صورت گرفته و ازدحام جمعیت روی سکوها هم بهتر مدیریت می شود.