عده ای از مشتریان تیم هورتونز در کانادا اعلام کرده اند که حجم رپ های صبحانه (breakfast wrap) این شرکت کوچکتر شده.

اما تیم هورتونز این ادعا را رد کرده و می گوید که آیتم های منو هیچ تغییری نکرده و اندازه ها هم کوچکتر نشده. اما مشتریان تیم هورتونز ماه هاست که در رسانه های اجتماعی نارضایتی خود را نسبت به حجم کم رپ های صبحانه اعلام کرده اند. به عقیده آن ها تیم هورتونز به جای افزایش قیمت، اندازه رپ ها را کوچکتر کرده.